یذهب الناس لمکه من اجل التمسح بالاحجار و لیس من اجل الله، والله أن فتحناها سنهدم الکعبه التی تعبد”می روند مردم به سوی مکه برای مسح کردن سنگ ها و برای خدا نیست قسم به خدا اگر مکه را فتح کردیم کعبه را ویران می کنیم آن چنان که کعبه عبادت می شود” این پیامی بودکه توسط یکی از داعشی ها(ابوتراب المقدسی) در صفحه شخصی خود در تویتر نشر کرده بود حال گروهک گمارده شده توسط عربستان چند روز قبل به مرزهای عربستان حمله کرد


منبع : وب سایت ثائر

http://dl.saaer.org/daesh-k.jpg